תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר של היחידה למחקרים קליניים של קרן המחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה (ע"ר) (להלן: "העמותה")

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בו ובאתר מיועד כמובן לנשים ולגברים כאחד.

השימוש באתר כפוף לתנאים לשאלות ולתשובות המפורטות בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

 

מהו האתר של היחידה למחקרים קליניים?

האתר מציג בפניך מידע כללי על היחידה למחקרים קליניים של העמותה.

 

למי מיועד האתר?

העמותה מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.

 

מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר?

המידע שבאתר הינו בגדר מידע כללי בלבד. אין לראות באמור בו משום התחייבות כלשהי מטעם העמותה כלפיך בכל עניין שהוא, לרבות השתתפותך במסגרת מחקרים קליניים הנערכים על ידה.

במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך ע"י העמותה. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהעמותה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, העמותה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא לעמותה בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות העמותה באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את העמותה, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, מכל אחריות כמפורט להלן. הינך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והינך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה בקשר לכך.

בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את העמותה, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

העמותה רשאית לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידה באתר.

 

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים – Links?

במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא לעמותה בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, העמותה אינה מתחייבת כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. העמותה רשאית לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והיא רשאית להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מהן החובות החלות על המשתמש באתר?

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הינך:

 • מסכים לכל האמור במסמך זה.
 • מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של העמותה, אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
 • מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את העמותה מכל אחריות בעניין זה.
 • מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
 • מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה .
 • מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
 • מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העמותה על פי כל דין, במקרים בהם העמותה תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא העמותה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של העמותה, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר העמותה תמצא לנכון.

 

העמותה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

 

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהעמותה ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 • על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי העמותה ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה העמותה תהיה רשאית להביא לידיעתך מידע כאמור:
 • לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת
 • לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך
 • לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון
 • לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.

 

 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.
 • ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת האתר.
 • לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהעמותה בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת לעמותה לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך ואנו נשתדל להענות לפנייתך.

העמותה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

 

אבטחת מידע

העמותה תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת העמותה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך העמותה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

 

מהי עלות השימוש באתר?

בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר בלבד, העמותה אינה גובה תשלום. במידה שהעמותה תחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.

 

מהי אחריותה של העמותה לגבי האתר?

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is).

השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין העמותה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או במכלול ביחס:

 • למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים לעמותה ומפורסמים באתר על ידה
 • לחומר למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר
 • לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו
 • לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט למידע ולתכנים המתייחסים לעמותה ומפורסמים באתר על ידה) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.

 

העמותה לא תהא אחראית מקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת העמותה.

במקרים בהם העמותה תביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, העמותה לא תישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטים.

לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

 

 

מהי אחריות העמותה לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט?

האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיו"ב.

לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי העמותה ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

 

זכויות קניין רוחני

העמותה הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של האתר למעט חלקים באתר שבהם העמותה הינה מורשה על פי רשיון ו/או הסכם לעיצובם וכך גם בכל: תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע הנדסה חוזרת לכל הנ"ל ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מהעמותה. כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינה של העמותה בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. הינך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת צדדים שלישיים רלבנטים, לפי העניין, בכתב ומראש.

סעיף זה תקף בכל האתרים של העמותה ובכל השפות.

 

האם העמותה תשנה את האתר או יפסיק את פעולתו?

העמותה תהא רשאית לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. העמותה תהא רשאית להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא לעמותה בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

 

האם העמותה תיתן תמיכה למשתמשים באתר?

מעבר לעזרה השוטפת אשר העמותה מציעה למשתמשים באתר, העמותה אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא לעמותה בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

 

דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

 

האם העמותה תשנה את תנאי השימוש באתר?

העמותה תהא רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

 

פרסום באתר

העמותה אינה אחראית לפרסומות, תוכנם, סגנונם, עיצובם ו/או התמונות הכלולות בהם. כל המודעות מפורסמות באחריותו הבלעדית והמלאה של המפרסם, על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו, כי הוא זכאי כדין לפרסם המודעה. כל הזכויות שמורות, אין להעתיק מידע זה ללא אישור בכתב.

 

שונות

עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.

כל השתהות של העמותה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של העמותה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.

כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.

העמותה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.

 

דילוג לתוכן